Hier komt de info

Ingezonden stukje Leeuwarder Courant

Kopsuggestie: Mogelijke verklaring wonder: Pim moet boos zijn geweest!

In verband met de herdenking van de drie jaar geleden vermoorde politicus Pim Fortuyn deed het bestuur van LPF-Leeuwarden in week 17 een beroep op de Katholieke Dominicuskerk om daar vrijdag 6 mei jl. een kaarsje te mogen ontbranden. Dit werd evenwel geweigerd door de betreffende Pastor. 'S-maandagsochtends 2 mei jl. werd de klok van de kerktoren van de Dominicuskerk promt getroffen door een blimseminslag waarbij de klok om kwart voor twaalf bleef stilstaan. Het kan niet anders dan dat Pim Fortuyn vanuit het hiernamaals boos moet zijn geweest. Hoewel er ondanks mededeling aan de Huis-aan-Huis geen publicatie van de herdenkingsbijeenkomst in had gestaan heeft er uiteindelijk vrijdagsavonds 6 mei jl. toch een succesvolle herdenkingsbijeenkomst mogen plaatsvinden in de bovenzaal van café Wouters met de daarbij behorende kaarsontbranding. Dat nu drie maanden later op vrijdag jl. de kerkklokken in drie windrichtingen om één minuut voor twaalf wederom stil zijn blijven staan en daarna zelfs tegen de tijd in, dat kan geen toeval zijn geweest!

Leeuwarden, A. Polak

Vrouwe Fortuna

Zou Pim Fortuyn teruggekeerd zijn in de persoon van Engel Vrouwe? Niet alleen qua beeldende gelijkenis, maar eveneens wat inhoudelijke gelijkenis betreft. Waar Pim F. Professor Doctor mocht gebruiken als titulatuur mag Engel V. Dat gebruiken als Doctorandus. Nu weten wij wat er is gebeurd met Fortuyn. Laat dan niet de mogelijkheid ongebruikt om Vrouwe voor te dragen als nieuw politiek leider c.q. lijsttrekker van de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn. Nu wil het toeval. Of misschien is het wel geen toeval?! Dat Fortuna of Fanum Futunae (Vrouwe Fortuna) de Romeinse godin van het geluk (kans) is.  Ze wordt vaak afgebeeld met vleugels en de cornucopia (latijn; cornu (hoorn) en copia (voorraad)) wat in het Nederlands heet de Hoorn des Overvloeds. Dit legendarische voorwerp, dat (zoals de naam al suggereert) overvloed schonk, stamt  oorspronkelijke uit de Griekse mythologie. Volgens de mythe is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld, en haar hoorn schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godin van de hoop, Spes werd afgebeeld met de Cornucopia. Ook heeft Vrouwe Fortuna vaak een rad bij haar. Hiervan komt dan ook de uitdrukking: “Het rad van Fortuin (of Fortuna)”. Ook het spreekwoord: “Vrouwe Fortuna” lacht U toe” is van haar afgeleid. Een andere verschijningvorm van Fortuna is Fors (festifal) Fortuna bekend onder de naam Fortuna Annonaria als beschermer van de graanvoorraden. Zou het dan geen toeval zijn dat Engel Vrouwe volgens velen een sprekende gelijkenis vertoont met Pim Fortuyn en dat bovendien zowel de familie van Fortuyn als de familie van Vrouwe uit hetzelfde Rooms Katholiek milieu komen van de Zaanstreek van Wormer, Wormerveer, Krommenie en Assendelft. Vrouwe op het Lyceum van Velsen Noord / Driehuis heeft gezeten en ook nog eens evenals Fortuyn sociale wetenschappen in Amsterdam heeft gestudeerd. Het voordragen van Engel Vrouwe tot “nieuwe” Pim Fortuyn is dan ook te beschouwen als een schot (kans) voor eigen doel.

Hieronder de televisieopname van Faktor Freed van Omrop Fryslan van 17 februari 2006

 

 

Voor relevante informatie over de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden. Klik hier!

 

        

 

De Leeuwarder Klokkenluiders hebben 129 (0,31%) stemmen behaald! Helaas hebben wij zelfstandig niet een zetel behaald. Indien alle nieuwe partijen welliswaar in één partij verenigd waren geweest hadden we vrijwel zeker een restzetel behaald. Wij danken U hartelijk voor Uw steun en uiteraard voor Uw stem! Wij zullen aktief blijven en de vinger aan de pols blijven houden.

 

Lijst 11

De Kandidatenlijst van de Leeuwarder Klokkenluiders is vastgesteld! Zie hieronder:

1. Dizdarevic, D. (Danijel) (m)                   Leeuwarden     

2. Krol, J. S. (Jan) (m)                                 Goutum

3. Kools, D. U. A. (Dave) (m)                      Leeuwarden

4. Wolthers, D. T. (theo) (m)                      Leeuwarden

 

Klokkenluiders willen in raad

Van onze medewerker

LEEUWARDEN, onder

       de naam Leeuwarder Klokkenluiders doet een nieuwe partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie is opgezet door Joeri Wiersma en André Polak, die eerder dit jaar nog aankondigden namens LPF mee te dingen naar een plek in de Raad.
        Zij denken met de nieuwe partij meer kans te maken.

       Klokkenluiders wil misstanden in de maatschappij rechtzetten, bijvoorbeeld de problemen van de "dure euro". Opvallend genoeg zijn beiden ook nog actief voor de LPF, die eveneens wil meedoen aan de verkiezingen. "Dat proberen we nu over te dragen aan andere mensen. De LPF komt binnenkort met een eigen lijst", aldus Wiersma. "Juridisch gezien zouden we ons voor beide partijen verkiesbaar kunnen stellen, maar dat doen we niet."
       

Terug naar pagina

 

De 10 hoofdpijlers waarop het programma van de Leeuwarder Klokkenluiders zijn gebaseerd zijn:

1.

Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creëren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democatisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.

2.

De bevordering van de lokale democratische processen in de Leeuwarder samenleving en deze na analyse en diagnose in overeensteming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen het Leeuwarder gemeentebestuur te bereiken om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bewerkstelligen.

3.

Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiële) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van het Leeuwarder gemeentebestuur en van alle onder haar resorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.

4.

Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.

5.

Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Leeuwarder burgers en bedrijven.

6.

Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.

7.

De Leeuwarder burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.

8.

Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheid.

9.

Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.

10.

Afschaffing van de immuniteit c.q. onschendbaarheid.

Wilt U zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006 en/of wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres:

info@leeuwarderklokkenluiders.nl

 

Transparantie, Integriteit en duidelijkheid

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006 - 2010 LEEUWARDER KLOKKENLUIDERS! Denkt U mee!

Op dinsdag 7 maart 2006 zijn er alweer de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment wordt hard gewerkt om het verkiezingsprogramma van Leeuwarder Klokkenluiders vast te stellen. Leeuwarder Klokkenluiders wil hierbij niet uitsluitend haar leden betrekken, maar daarnaast tevens alle andere (potentiële) kiezers of mensen die het gedachtegoed van de Leeuwarder Klokkenluiders een warm hart toedragen, want de leeuwarder klokkenluiders zijn er van en voor de Leeuwarder bevolking. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om ideeën, suggesties, voorstellen etc. door te geven via het volgende emailadres:

info@leeuwarderklokkenluiders.nl

 

DONATEUR WORDEN?

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de Klokkenluiders Partij Leeuwarden oftewel de Leeuwarder Klokkenluiders financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van Leeuwarder Klokkenluiders en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. Leeuwarder Klokkenluiders te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

 

Overzicht van documenten van Leeuwarder Klokkenluiders (LK) in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt U hier downloaden

           13-01-2006   Persbericht Leeuwarder Courant                

                16-12-2005   Overboeking Waarborgsom Kandidaatstelling

         14-12-2005   Besluitenlijst Provinciale Staten subsidie

    14-12-2005   Openbare kennisgeving Huis-aan Huis

12-12-2005   Persbericht Leeuwarder Courant    

     29-11-2005   Voorstel Gedeputeerde Staten subsidie

11-11-2005   Verzoek registratie aanduiding LK

     11-11-2005   Verzoek subsidie L'der Klokkenluiders

14-11-2005   Betalingsbewijs  LK  waarborgsom

 

Wilt U ook lid worden van de LEEUWARDER KLOKKENLUIDERS? Slechts een jaarlijkse contributie van € 25,-

Gelieve een email te zenden aan: info@leeuwarderklokkenluiders.nl

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden.

U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.