HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.klokkenluiderspartij.nl
 
   

 

 
       
       
   

 

 
       
  COÖRDINATOR  

                                           

De coördinator / contactpersoon van de Nederlandse Klokkenluiderspartij, afdeling Leeuwarden is dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

U kunt contact opnemen met de Coördinator van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017 via email: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
   

LIJSTTREKKER NKP NU LIVE OP OMROP FRYSLAN:          

FRIESLANDDe lijsttrekker @joeriwiersma van de Klokkenluiderspartij @NKPLPF nu live te horen op Omrop Fryslân met opzienbarende uitspraken over het controversiële project het Europa plein. Klik op de navolgende link om het radiospotje te beluisteren op de website van Omrop Fryslân. klik hier

Of om het radiospotje rechtstreeks te besluisteren klik op de navolgende link of klik op de hieronder staande foto van Joeri Wiersma. Klik hier

 
       
  KANDIDATEN  

BEZOEK NKP NU OOK OP:          

FRIESLAND MAAKT ZICH OP VOOR POLITIEKE AARDVERSCHUIVING!

KLOKKENLUIDERS KOERSEN OP ZETELS IN LEEUWARDEN!

FILM OP POWNED, KLIK OP LINK OF FOTO'S HIERONDER:

www.powned.tv/overpowned/aankondiging_pownews/2013/11/eerder_politiek_in_leeuwarden.html

KLOKKENLUIDERS KOERSEN OP ZETELS IN LEEUWARDEN!

KLOKKENLUIDERSPARTIJ SCOORT GOED TIJDENS HET GROOT DEBAT! Klik Link:

PIET KRAMER HEEFT HET SUPER GEDAAN

NOS-radio 12 november 2013 met Harm Wiersma

NKP OP RADIO 1-PROGRAMMA NOS - Met Het Oog Op Morgen: Beluisteren, klik op link:

nos.nl/audio/574618-oog-dinsdag-gemeenteraadsverkiezingen.html

 

( Kleine correctie: Harm Wiersma, lijstduwer van de NKP )

 

Foto's tijdens de Verkiezings-campagne van de Klokkenluiderspartij, zie hieronder:

Drs. Engel Vrouwe tijdens de Verkiezingsmarkt in Grou

Drs. Engel Vrouwe tijdens de Verkiezingsmarkt in Grou

Voor de PartijPromo van de NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS (NKP) klikt U hieronder:

           

VOOR DE PARTIJPROMO VAN DE NKP KLIK HIERONDER:

 
       
 

VERKIEZINGS-

PROGRAMMA

2010-2014

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) - LIJST 9 - VOOR DE RAADSPERIODE 2013-2017

  • OPENBAAR BESTUUR
 

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) is van mening dat de totstandkoming van de besluitvorming van de bestuursorganen van de gemeente Leeuwarden transparanter moet. Veelal is niet helder hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. De naam zegt het al, het gaat om openbaar bestuur, dus moet ook inzichtelijk zijn voor de bevolking hoe de besluitvorming tot stand komt. Kortom, meer openheid van zaken, wie hebben geadviseerd? Wanneer? Wie hebben de beslissing genomen, Wanneer? Het hele besluitvormingsproces moet transparanter. Van de vergaderingen dienen ook openbare verslagen/notulen te worden gemaakt (transparantie.)

De NKP wil meer betrokkenheid en inspraak van de burgers en bedrijven bij de uiteindelijke totstandkoming van de gemeentelijke besluitvorming. Zij wil dit onder andere bereiken doormiddel van toepassing van enerzijds bindende referenda en anderzijds raadgevende referenda met betrekking tot ingrijpende of controversiële beslissingen.

De NKP willen duidelijke gedragsregels voor ambtenaren, bestuurders en politici, die consequent worden nageleefd. Met het oog op de integriteit, veiligheid, duidelijkheid en klantvriendelijkheid. Indien niet conform de gedragsregels wordt gehandeld of in strijd met de gedragsregels wordt opgetreden en dit aantoonbaar en systematisch is, wordt of worden de betreffende ambtena(a)r(en), bestuurder(s) of politic(i)(us) geschorst en uitgesloten nog langer een publieke functie (voor de gemeente) te bekleden dan wel uit te oefenen. Hiertoe wil de combinatiepartij een nieuwe verordening: “Maatregelen in strijd handelen met gedragsregels”, in het leven roepen.

De NKP wil een drastische vermindering van het aantal ambtenaren met een kwart (25%) waardoor een doelmatiger ambtenarenapparaat ontstaat gecombineerd met een substantiële verlaging van de gemeentelijke belastingen van eveens een kwart (25%) en een vermindering van de verordeningen, regeltjes en beleidsregels met maar liefst een kwart (25%).

  • VEILIGHEID

In de eerste plaats vindt de NKP dat de politiefunctionarissen slagvaardiger en doeltreffender dienen te opereren en de grote en kleine criminaliteit moeten aanpakken en bestrijden. Straatoverlast en/of terreur dient effectief te worden bestreden, met verhaal van alle maatschappelijke gevolgschade op de individuele veroorzakers van deze schade.

Ook voor de politiefunctionarissen geldt een duidelijke en heldere gedragslijn, evenals voor de korpsleiding, eruit bestaande dat periodiek verantwoording dient te worden afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgaven. Dit met het ook op de bewaking van de daadkracht en controle op de doelmatigheid.

Politiefunctionarissen dienen burgerklachten over overheidsoptreden serieus te behandelen en door onafhankelijke personen te laten toetsen. Achterliggende gedachte hierachter is dat ambtelijk medewerkers wel eens denken boven de wet te staan, echter niets is minder waar.

Meer zichtbaar en effectief surveilleren van politiefunctionarissen op straat, nabij uitgaansgelegenheden, in parken, om en nabij winkelcentra en ook daadkrachtig optreden ter bestrijding van ongewenst crimineel gedrag.

Parallel aan cameratoezicht op straat hoort ook cameratoezicht op het stadshuis en stadskantoor om ook het ambtenarenapparaat te controleren op functioneren, alsmede binnen politieauto’s voor de bewijslast en reconstructie in een later stadium om excessen te voorkomen.

Intensivering van de monitoring van de functionarissen van politiediensten door een onafhankelijk en objectief orgaan.

  • WELZIJN, GEZONDHEID & SPORT

Het gemeentebestuur heeft de verantwoordelijk om op het individu toegespitste adequate voorzieningen voor gehandicapten, mindervaliden en ouderen ter beschikking te stellen. Daarbij in ogenschouw nemende een drastische vermindering van de papierwinkel/bureaucratie om deze rechten te effectueren. Dat wil zeggen een klantvriendelijke en dienstverlenende houding en opstelling bij het uitvoeringsproces rondom de toewijzing van voorzieningen, zonder onderscheid te maken. Ter waarborging van de doeltreffendheid van de uitvoering en de individuele betrokkenen deel te laten uitmaken van de samenleving.

Kosteloos parkeren door gehandicapten, invaliden en ouderen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze mensen kunnen het niet helpen mindervalide te zijn en hoeven dan ook niet nog eens gestraft te worden in de vorm van het betalen van parkeergelden.

Plaatsing van Hartdefibrillatoren op verschillende openbare locaties verspreid over de stad, bijvoorbeeld winkelcentra, sportcentra, stadions, theatergebouwen, ouderencentra.

In het belang van het opbouwen van de conditie en het zelfvertrouwen wordt actief invoering van krijgskunstbeoefening (judo, aikido, karate, etc.) voorgesteld voor het Leeuwarder onderwijs. De jeugd wordt dan zelfverzekerder en zelfbewuster met alle gunstige voordelen van dien.

Stimulering van denksporten (dammen, schaken, scrabble, etc.) voor zowel jongeren als ouderen, met het oog op de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid. Mensa sana corpus sana (gezond geest gezond lichaam)

Herinvoering van zwemles op het Leeuwarder onderwijs. We leven tenslotte op of onder het Ned. Amsterdams Pijl (N.A.P) waardoor het logisch is dat de kinderen moeten kunnen leren zwemmen. Daarnaast herinvoering van een openlucht zwembad voor Leeuwarden.

Beschikbaar stellen van sportbeoefeningsmogelijkheden aan gezinnen met of zonder kinderen die een inkomen hebben van op of onder het bestaansminimum teneinde deze mensen te laten deelnemen en participeren aan de maatschappij evenals het ook voor deze mensen op pijl houden van de conditie.

  • VERKEER(S)-VEILIGHEID

Het gehele verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Leeuwarden gaat als het aan de NKP ligt op de schop en gaat drastisch veranderen, doordat het een doorn in het oog is voor ontzettend veel inwoners en verkeersdeelnemers van de stad. De voorrangsregels voor fietsers bovenop die van de automobilisten veroorzaakt ernstige verkeersonveiligheid en risico’s en moet met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Bovendien komt e.e.a. de verkeersdoorloop en verkeers-doorstroom evenmin ten goede.

Onrendabele buslijnen en stadsbussen hoeven niet eindeloos tevergeefs lege ritten te maken. Met andere woorden, wel in de piekuren, maar minder in de daluren.

Benzinestations zoals nu het geval, dicht bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) vormen een ernstige bedreiging van de veiligheid. De Brandweer heeft inmiddels meerdere malen te kennen gegeven dat de situatie onveilig is en gewezen op de risico’s. De NKP pleit dan ook voor een verplaatsing van deze benzinestations naar andere locaties en een verbod van benzinestations op of nabij het ziekenhuis.

Vroegere verkeersaders of wegen naar de binnenstad, Ruiterskwartier, Wirdumerdijk, zullen grotendeels in ere worden hersteld. Evenals de terugplaatsing van de vangrails bij de bocht op de hoek van de Oldehove.

  • SOCIALE ZEKERHEID

De NKP wil meer aandacht voor de mensen met een inkomen van op of beneden het bestaansminimum. Daar waar nodig moet de gemeente oftewel de gemeenschap uitkomst bieden en een helpende hand bieden om de toenemende armoede te bestrijden. Hetgeen de laatste jaren helaas een neerwaartse trend vertoond. De NKP vindt het ontoelaatbaar dat mensen moeten aankloppen bij de voedselbanken als laatste strohalm, terwijl er aan de andere kant steeds meer overheidsdienaren een inkomen genieten van op  of boven de Balkenende-norm.

Bijzondere bijstand dient ruim te worden ingezet en toegepast te worden. Ook hiervoor geldt evenals bij gehandicaptenvoorzieningen dat mensen niet geconfronteerd dienen te worden met een onevenredige papierwinkel, paparassen, oftewel bureaucratie. Op het individu toegespitst toekenningsbeleid, waarbij klantvriendelijkheid en doeltreffendheid voorop staat. Meer betaalbare woningen voor iedereen en mogelijkheid om eigen huurhuis te kunnen kopen en onkosten van levensonderhoud te verminderen door sociaal beleid, met focus op alleenstaanden en gezinnen.

In het belang van een goede dienstverlening is het wenselijk dat burgers en bedrijven die een beroep doen op het bestuur voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wet-en regelgeving een individuele contactpersoon met beslissingsbevoegdheid als aanspreekpunt krijgen toegewezen en ook flexibele tijden worden gehanteerd om in contact te treden met deze publieke functionarissen. Dienstbare overheid.

  • ECONOMIE, WERKGELEGENHEID & TOERISME

Als het aan de NKP ligt zullen de middenstand en zelfstandige ondernemers en oude ambachten weer worden gestimuleerd en gerespecteerd. Instandhouding van de bakker, slagerij, kruidenier, schoenmaker, etc. Minder regels voor ondernemers en meer service. Voor het aanvragen van vergunningen, ontheffingen enzovoorts dient een dienstverlenend ambtenarenkorps ter beschikking worden gesteld aan bedrijven zoals dat ook geldt voor burgers. Terughoudendheid bij het opleggen door de gemeente van dwangsommen aan bedrijven en ondernemers.

Meer naar Leeuwarden toetrekken c.q. aantrekken van aantrekkelijke ondernemingen (bijvoorbeeld Kentucky Fried Chicken KFC, PizzaHut).

De NKP wil dat Leeuwarden een meer prominente rol gaat spelen in het toeristische circuit. Er zou best ruimte zijn voor een pretpark om meer toeristen naar Leeuwarden te trekken.

Meer samenwerking met de havenstad Harlingen om een belangrijkere positie te verwerven in het scheepsvervoer zoals Delfzijl.

  • NATUUR EN GROENVOORZIENING

Meer protectie van het openbaar en private groen. Niet meer het te pas en te onpas kappen van historische en waardevolle bomen. Wat dat betreft kan Leeuwarden een voorbeeld nemen aan Scandinavische en Baltische landen zoals bijv. Estland, daar wijken projecten voor de bomen en niet andersom. Het gebouw wordt als het ware om de boom heen gebouwd! Bescherming en instandhouding van de bestaande perken en parken. De natuur kan wel zonder mens, maar de mens kan niet zonder natuur.

Duurzaam gebruik en verbruik van de energie in de gemeente Leeuwarden. Minder files, minder uitstoot, dus ook snellere doorstroming van het verkeer zoals genoemd onder paragraaf 2. Energiezuinige lampen voor de binnenstad.

Terugbrenging van de hekken om de stadsgrachten, al was het alleen al voor de veiligheid en het stadgezicht. Meer plaatsen van bloembakken en planten voorzien op verschillende locaties verdeeld in de stad, binnenstad, stationskwartier enz.

  • CULTUUR, TRADITIES & ONDERWIJS

De Nederlandse en Friese cultuur en tradities dienen gerespecteerd te worden, evenals de Nederlandse en Friese identiteit. De Friese taal als minderheidstaal in Europa dient gestimuleerd en beschermd te worden. Friese tradities zoals het Fierljepen, kaatsen, skûtsjesilen, de Elfstedentocht dienen stuk voor stuk in ere te worden gehouden en waar nodig in stand te worden gelaten door bescherming te genieten.

Schilderkunst, beeldende kunst en andere kunstvorming is evenals muziek en zang relevant om uiting te kunnen geven aan emoties. Werkt in feite tevens therapeutisch. Activiteiten gericht op bevordering dienen zeker ondersteund te worden mits er geen onnodig geld over de balk wordt gesmeten. Denk aan het kunstproject: “Eieren op het Zaailand”. Kunstzinnigheid en artistieke innovatie is geen probleem, maar het moet niet vormen aannemen van geldverslindende prestigeobjecten.

Wij vinden het van belang dat er op scholen meer wordt gedaan aan muziekvorming en meer aandacht wordt besteed aan zowel zang als muziek, maar ook meer les in het bespelen van muziekinstrumenten. Daarnaast zoals reeds genoemd onder paragraaf 3 invoering van krijgkunstbeoefening en denksport.

Bij voorkeur weer kleinere scholen in plaats van kolossale schoolgemeenschappen waarbij de aandacht voor het individu verloren gaat. Bij het onderwijs is het belangrijk om nadrukkelijk aandacht te besteden aan terugbrenging van het normen en waarden besef. Zoals gezegd niet alleen exact, waarbij het intelligentiequotiënt (IQ) voorop staat, maar ook muziek en zang, waarbij de emotionele intelligentie (EQ) van belang is.

Naast de hogescholen is er ruimte voor een hoogwaardige Universitaire opleiding in Leeuwarden. Hiervoor dient inventarisatie te komen naar de haalbaarheid om een Universitaire studie naar Leeuwarden toe te trekken.

9. RECHTSBESCHERMING

Voor de rechtsbescherming en de veiligstelling van de belangen van de Leeuwarder bevolking (burgers en bedrijven) is het een absolute voorwaarde dat er een aantal nieuwe voorzieningen worden geïmplementeerd binnen de gemeentelijke overheid. Zo valt er te denken aan structurele invoering van mediation als instrument voor geschilbeslechting. Dit ter voorkoming van jarenlange kostbare procedures waarbij de inwoners niet zijn gebaat en evenmin de gemeente (lees: gemeenschap) Bovendien is de kans op het bereiken van een praktische oplossing veel groter zonder te verzanden in allerlei juridische formele procedures.

De NKP wil dat het functioneren van de bezwarencommissie onder de loep genomen wordt om te komen tot een betere rechtsbescherming van de belangen van de bevolking. Momenteel wordt door ambtenaren met dubbele petten op als secretaris ten onrechte een prominente rol gespeeld bij de totstandkoming van de besluitvorming omtrent advisering. Hier dient een einde aan te komen. Daarnaast dienen de Nevenfuncties van alle commissieleden actief openbaar te worden gemaakt, dit ter toetsing van de onafhankelijkheid en objectiviteit en om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Wij pleiten voor de invoering van een eigen “Leeuwarder Ombudsman of Ombudsvrouw” die dicht staat bij de Leeuwarder bevolking en voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid en objectiviteit. In de praktijk blijken mensen de stap naar de “Nationale Ombudsman” toch wel vaak net een brug te ver te vinden.

10. HET POLITIEKE TONEEL MOET WEER INTERESSANTER

Lange monologen tijdens raadsvergaderingen, daar zitten burgers, belanghebbenden en geïnteresseerden niet meer op te wachten. De politiek moet dan ook weer interessant worden en interessant om naar te luisteren om daar actief aan mee te doen. Door Pim Fortuyn werd jong en oud weer betrokken bij de politiek, men luisterde met belangstelling naar de debatten en discussies. Het moet niet een one-man-show worden van een select clubje politici, die hun verhaaltje voorlezen en verworden tot een fenomeen waar de burgers zich niet meer in herkennen laat staan vertegenwoordigd voelen.

Hier past ook bij het toepassen van de zogenaamde Jip-en-Janneke taal in plaats van allemaal politiek en ingewikkeld jargon. Gewoon in duidelijke taal zeggen waar het om gaat en er niet om heen draaien. Heldere standpunten.

Publiek ook meer betrekken bij de vorming van standpuntbepaling, weten wat het volk er van vindt, zodat de volksvertegenwoordiger daar vervolgens naar kan handelen. Dit is het principe van evenredige volksvertegenwoordiging. De kandidaten van de NKP zijn in feite kandidaat-klokkenluiders die als zij gekozen worden als volksvertegenwoordiger de stem van de stemmers weer terug willen laten klinken in het bestuur en de wil van het volk wil vertalen in het beleid van het bestuur. Wij heten dan ook niet voor niets Klokkenluiderspartij en willen de klokluiden namens het electoraat (de stemmers) door klankbord te zijn namens de mensen die wij vertegenwoordigen. Wij stellen dan ook voor om driemaandelijks een bijeenkomst te houden met vertegenwoordigers van verenigingen/stichtingen, belangengroeperingen om zodoende tijdig te kunnen ingrijpen bij eventuele misstanden of dreigende bestuurlijke fouten. De Kandidaat-volksvertegenwoordigers van de NKP zijn er om zich dienstbaar te stellen voor de Leeuwarder bevolking, en niet andersom.

Willen mensen signalen of geluiden uit de samenleving in de ruimste zin des woord met ons delen, dan zijn wij er voor hen en willen wij dit geluid namens hen laten doorklinken door de klok te luiden. Hierdoor wordt in feite iedere stemmer een klokkenluider zoals het bedoeld is, namelijk iedere stem telt!

 

 
       
 

     
       
  LC 19-11-09 "KLOKKENLUIDERS EN LPF OP EEN LIJST "  

'Klokkenluiders en

LPF op één lijst'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en LPF-Leeuwarden vormen samen één lijst voor de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Kandidaten kunnen zich tot 14 december bij de partijen melden.

De lijstverbinding mikt op kiezers die"het vertrouwen in de oude politiek hebben verloren."

De initiatiefnemers onder wie NKP Joeri Wiersma willen een nieuwe verordening die ambtenaren en bestuurders die ontoelaatbaar gedrag hebben vertoont voor het leven te schorsen.

Ook willen ze van Leeuwarden één van de belangrijkste zaken-steden in Noord-West Europa maken.