HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR  

                                            

De coördinator / contactpersoon van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Harlingen is dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
  KANDIDATEN  

BEZOEK NKP-HARLINGEN OOK OP:                

 

De waarborgsom t.b.v. kandidaatstelling is inmiddels overgeboekt naar de gemeente Harlingen. Klik hier.

De NKP was bij de Europese Verkiezingen ruim de grootste partij van alle nieuwkomers. Met uw steun kunnen we genoemde aandachtspunten gestalte geven in de gemeente Harlingen. Zonder uitzondering goed voor u en goed voor de gemeente.

Op 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen. Doe dat te allen tijde. Stem met uw verstand en lees eerst het programma van alle deelnemende politieke partijen. Doet u dat, dan ziet u ons zeker met meerdere zetels terug. Tijd voor de nieuwe politiek begint nu! Word lid en ontvang gratis een klankbord in de vorm van de klokkenluiderspartij.

Hieronder volgt de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Harlingen:

1. Montfort, H.S. (Tieneke) (v)   Harlingen
2. Kramer, P. (Piet) (m)               Leeuwarden
3. Polak, A. (Anne) (m)               Leeuwarden
4. Slof, M. (Max) (m)                  Harlingen
5. Pollema, H. (Hilbrand) (m)      Harlingen

Hieronder volgt individuele informatie per kandidaat van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) afd. Harlingen:

 

Nr. 1 - Tieneke van Montfort, Harlingen

 

Nr. 4 - Max Slof, Harlingen

 

Nr. 5 - Hilbrand Pollema, Harlingen

 
       
  PROGRAMMA  

Hieronder volgen een aantal onderwerpen ten behoeve van het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, Afd. Harlingen!

14 aandachts-punten van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Harlingen:

* 1. Kwaliteitsonderzoek naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet) Zo wil de NKP bijvoorbeeld volledige openheid van zaken over de dossiers Afvaloven, Zout -en Gasmijning.

* 2. De NKP wil meer aandacht voor de minima en daar waar nodig de helpende hand bieden om zo de toenemende armoede in de gemeente Harlingen te bestrijden. Dat mensen gebruik moeten maken van voedselbanken is een schande in een welvarend land als Nederland.

* 3. Bij grote bestuurlijke beslissingen dient het volk tijdig en vooraf integraal te worden ingelicht en door middel van bindende referenda de kans krijgen om voor of tegen te stemmen.

* 4. Benoeming van een eigen Harlinger Ombudsman. In de praktijk blijkt dat burgers de stap naar de Nationale Ombudsman vaak te groot vinden. Vandaar een eigen laagdrempelige Harlinger Ombudsman die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid.

* 5. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toerbeurt het secretarisschap van de Beroeps- en bezwarencommissie leveren. Daarnaast dienen alle nevenfuncties van alle commissieleden openbaar te worden gemaakt ter voorkoming van belangenverstrengeling en ter toetsing van de onafhankelijke onpartijdigheid en objectiviteit. (art. 7:13 AWB)

* 6. Naar de mening van de NKP doet de gemeente Harlingen te weinig aan culturele en toeristische profilering. De NKP wil stimuleringsfondsen in het leven roepen die een ieder motiveert bij te dragen aan een succesvoller toeristisch en cultureel beleid.

* 7. Als enige Nederlandse Politieke Partij is de NKP voorstander van een jaarlijks functioneringsgesprek met B&W en Gemeenteraadsleden door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Kortom, wat heeft de bestuurder dan wel het raadslid de afgelopen periode gedaan voor de inwoners van zijn of haar gemeente. Een doeltreffende manier om bestuurders en raadsleden te enthousiasmeren hun uiterste best te doen. Hiermee wordt de vermeende drempel tussen bestuur en burger definitief verlaagd.

* 8. Invoering van een nieuwe verordening die regelt dat ambtenaren en bestuurders geschorst kunnen worden waarvan vast is komen te staan dat zij gehandeld hebben in strijd met de gedragsregels, dan wel in strijd met de wet. Daarnaast wordt in deze verordening geregeld dat deze functionarissen zullen worden uitgesloten van andere dan wel toekomstige publieke functies bij het openbaar bestuur. (Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

* 9. In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Economisch gezien geen gunstige ontwikkeling voor een zeehaven als Harlingen. De NKP vindt dan ook dat de gemeente Harlingen nimmer ondergesneeuwd mag worden door de vele milieu-
eisen en een beroep moet kunnen blijven doen op de redelijkheid van de (milieu)wetgeving om havenexpansie eerder te bevorderen dan te vertragen of tegen te werken om zo de werkgelegenheid zeker te stellen en te bevorderen.

* 10. Blauw moet weer op straat. Hoewel Harlingen (nog) niet voorkomt in de top tien van crime cities vindt de NKP het raadzaam dat er meer blauw op straat komt. Sociaal toezicht daar waar nodig in de preventieve sfeer. De burger moet zich veilig voelen in eigen stad, in elke buurt. Dag en nacht. Vandalisme en asociaal openbaar gedrag dient direct en hard te worden aangepakt.

* 11. De NKP stelt voor om driemaandelijks een meeting te houden met vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen, industrie, verenigingen/stichtingen en belangengroepen om zo tijdig te kunnen ingrijpen bij eventuele misstanden en dreigende bestuurlijke fouten. Raadsleden zijn er voor u en dankzij u, niet andersom.

* 12. De Nederlandse Klokkenluiders Partij heet niet voor niets de partij voor klokkenluiders. Wilt u uw wetenschap van kwalijke praktijken in de ruimste zin van het woord met ons delen, dan zijn wij er voor u. U staat nooit alleen bij de NKP.

* 13. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

* 14. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

 
       
   

 
       
  LC 19-11-09 "KLOKKENLUIDERS EN LPF OP EEN LIJST "  

'Klokkenluiders en

LPF op één lijst'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en LPF-Leeuwarden vormen samen één lijst voor de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Kandidaten kunnen zich tot 14 december bij de partijen melden.

De lijstverbinding mikt op kiezers die"het vertrouwen in de oude politiek hebben verloren."

De initiatiefnemers onder wie NKP Joeri Wiersma willen een nieuwe verordening die ambtenaren en bestuurders die ontoelaatbaar gedrag hebben vertoont voor het leven te schorsen.

Ook willen ze van Leeuwarden één van de belangrijkste zaken-steden in Noord-West Europa maken.