HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR  

                                                           

De coördinator / contactpersoon voor de afdeling Haarlemmermeer is dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
  KANDIDATEN  

Bezoek NKP afd. Haarlemmermeer ook op:                 

Hieronder een Groepsfoto van NKP-Haarlemmermeer:

 

V.l.n.r. Wout de Vos, Karel Jacobs, Sannie Sanner, Henk Stots en Peter van der Dussen.

De waarborgsom t.b.v. kandidaatstelling is overgeboekt naar de gemeente Haarlemmermeer. Klik Hier.

Hieronder volgt de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) afd. Haarlemmermeer:

1. Stots, H.S. (Henk) (m)                Cruquius
2. Sanner, W. (Sannie) (v)              Hoofddorp
3. de Vos, W.G. (Wout) (m)           Hoofddorp
4. van der Dussen, P.J. (Peter) (m)  Hoofddorp
5. Jacobs, K. (Karel) (m)                 Zwaanshoek

 

Hieronder volgt individuele informatie per kandidaat van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) afd. Haarlemmermeer:

 

Nr. 1 - Henk Stots, Cruquius

Ik ben in September 2009 in Cruquius komen wonen na circa 24 jaar in Heemstede te hebben gewoond. Ik heb daar vijfenhalf jaar voor een "burger partij" in de gemeenteraad gezeten. Het betrokken zijn met de belangen van de burger heeft mij er toe gebracht mij in de Haarlemmermeer kandidaat te stellen voor de NKP. Met hulp van mijn partijgenoten, die veel langer in de gemeente woonachtig zijn, wil ik mij daarvoor inzetten. Telefoonnummer: 023-5293242

 

Nr. 2 - Sannie Sanner, Hoofddorp

Vanwege mijn werk op Schiphol destijds woon ik sinds 1972 in Hoofddorp. Met Uw stem kan ik mij enorm gaan inzetten voor behoud van Uw mooie, directe woon- en leefomgeving. Nieuwe bouwwerken moeten aansluiten op de bestaande architectuur. Het openbaar groen in straten en woonwijken niet wegbestemmen als "verkeer". Dit gebeurd nu vaak ondanks mooie verkiezingsprogramma's. Bevorderen van rustige en veilige woon-, werk-, en speelomgeving. Hierbij past niet het creëren van hangplekken bij U voor de deur of naaste omgeving. En ook niet een coffeeshop. Algemeen belang gaat vóór individueel belang. Conroleren op naleving van wetsregels en rechtsprocdure van te herziene bestemmingsplannen. Mijn inzet staat dus tevens voor behoud van de waarde van Uw woning / onroerend goed. Telefoonnummer: 023-5615154

 

Nr. 3 - Wout de Vos, Hoofddorp

Ik ben opgegroeid in Haarlemmermeer en woon daar sindsdien, enkele onderbrekingen daargelaten. Burgers krijgen het gevoel dat steeds verder wordt afgeweken van de beginselen van de democratische principes. Dit zou mogelijk kunnen liggen in te eigenmachtig handelen van het ambtelijk management. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat zij, in plaats van de gemeenteraad, het beleid bepalen. Daardoor wordt de gemeenteraad meegesleept in vaststellen van beleid in strijd met de wet, zoals het onrechtmatige groenuitgiftebeleid. Maar wat als U daar achter komt en gegrond bezwaar maakt? Dan tellen zelfs Uw onderbouwde argumenten niet. En daarvoor wil ik, met U en voor U, de KLOK luiden.

 

Nr. 4 - Peter van der Dussen, Hoofddorp

Sinds 1992 woonachtig in de Haarlemmermeer. Als prgrammamaker voor bedrijven en overheidsinstellingen (o.a. Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer), waarbij dikwijls toekomstplannen in beeld moeten worden gebracht, heb ik ervaring opgedaan in het onderkennen van achterliggende gedachten en ideeën. Ik sta dan ook voor een transparant, helder en rechtvaardig beleid. Laat de Gemeenteraadsleden doen waarvoor ze gekozen zijn, namelijk controleren waar onze bestuurders mee bezig zijn, een eigen wethouder durven aan te spreken op zijn of haar handelen , en niet worden beperkt door partijbelangen of afspraken die niet haalbaar blijken.

 

Nr. 5 - Karel Jacobs, Zwaanshoek

Tot voor kort heb ik me nooit met de politiek van lagere overheden zoals de gemeente bezig gehouden. Maar steeds meer ervaar ik dat die overheden zich wel met mij bezig houden. En dat vaak op een zodanige manier dat ik me moet verdedigen en mijn recht moet zoeken. Het zonder overleg doorvoeren van een gigantische verhoging van de opstalvergoeding (een soort erfpacht) voor de woningen aan de Ringdijk van de Haarlemmermeer door het Hoogheemraadschap Rijnland heeft ertoe geleid dat ik, als één van de bewoners van de Dijk, mede aan de wieg heb gestaan van de SBOH (de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer). De stichting voert op dit moment processen tegen Rijnland. Inhalige projectontwikkelaars proberen een wwonbotenproject te realiseren in de Oosteinderpolder in Hillegom. Deze polder ligt recht tegenover mijn huis aan de overkant van de Ringvaart. Namens de bewoners van de dijk ben ik in overleg met de gemeente Hillegom in een poging het onzalige plan te voorkomen. Ook in Haarlemmermeer wil ik niet langer langs de kant blijven staan. Burgers die zich door de bureaucratie gemangeld voelen, kunnen op mijn steun rekenen.

 
       
  PROGRAMMA  

Hieronder kunt U het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP), Afd. Haarlemmermeer downloaden: Klik Hier

 

Hieronder volgt het Verkiezingsprogramma 2010-2014 van de Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Haarlemmermeer:

 

Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP), afdeling Haarlemmermeer

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VOORWOORD

Beste kiezers,

De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP), afdeling Haarlemmermeer is een onafhankelijk partij.  Dus geen verantwoording schuldig aan partijbesturen en hun opdrachten moeten uitvoeren.  Geen dwarsverbanden met andere partijen en geen voor wat hoort wat.

Wij vinden het dramatisch dat het vertrouwen van de burger in de politiek en de overheid in toenemende mate afneemt.  Meerdere oorzaken hiervan zijn nu juist standpunten waar wij voor staan.

Wij staan voor openheid, eerlijkheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid.  Het uit handen geven van primaire overheidstaken moet gestopt worden.  Wij spreken niet van ‘producten’ en ‘klanten’, doch van ‘overheidstaken’ en ‘burgers’. 

Ruimtelijke kwaliteitszorg , dat samen gaat met behoud van mooie straten, woonwijken, kantoorparken e.d., en dus ook met de waarde van (uw) onroerend goed, staan hoog in ons vaandel.  Veiligheid van burgers en bedrijven beschermen i.p.v. met onrust opzadelen en onveiligheid aanwakkeren.  

Algemeen belang gaat vóór individueel belang. 

Wij zullen er op toezien dat wet- en regelgeving, die onlosmakelijk verbonden zijn met de beginselen van onze democratische rechtsstaat, worden nageleefd.  Dit impliceert tevens opkomen voor uw rechtsbescherming en rechtszekerheid.

Bij het gemeentebestuur (gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders) moet het besef gaan leven dat eerdergenoemde kernuitgangspunten mede het fundament vormen van een vriendelijke, respectvolle en betrouwbare samenleving.  Om dat te laten doordringen is de KLOK van de KLOKKENLUIDERS heel erg hard nodig!

 

Wij rekenen op Uw stem op 3 maart a.s.

                                                                      Henk S. Stots, lijsttrekker

 

INLEIDING

Gezien de aard van onze partij en de korte tijdspanne bij de oprichting hebben wij ons verkiezingsprogramma nog niet volledig kunnen uitwerken.  Wij menen echter dat wij u voldoende richting geven om te beoordelen waar de KLOKKENLUIDERS voor staan. 

ENKELE PROGRAMMAPUNTEN / DOELSTELLINGEN

Bestrijden van fraude en corruptie

Risicobeheersing bij grote projecten methodisch aanpakken

Bestrijden van criminaliteit, overlast en verloedering

Drugsgebruik ontmoedigen

Beleid gericht op algemeen belang

Bevorderen van duurzaamheid op alle gebieden

Toekomstige generaties niet opzadelen met erfenis van onverantwoordelijk omgaan met milieu vraagstukken en een verrommelde*   woon- en leefomgeving.

Woningbouw afstemmen op vraag

Kleinschaligheid bevorderen in zorg, onderwijs en overheidsorganisaties

Blijvende aandacht en verbetering ouderen- en gehandicaptenzorg, alsmede voor de eenzame medemens

Blijvende aandacht en belangenbehartiging bedrijfsleven

Het is droevig dat er nog steeds geen oplossing gevonden is voor het probleem van de bussluis in Floriande. Niet alleen de burgers, maar ook ondernemers worden hierdoor getroffen.

 

*         Verrommeling: storende toename van variatie aan niet inpasbare (niet in de context) private bouwwerken die de vigerende karakteristieke, stedenbouwkundige en/of architectonische samenhang aantasten (belevingswaarde).  Verrommeling heeft associaties met verwaarlozing, verloedering, onzorgvuldigheid, steeds slordiger worden. Dus van bestuurszijde van onverschilligheid ten opzichte van de ruimtelijke kwaliteiten van de openbare ruimte in betreffende woonwijk, straat, buurt of landschap.

Openbaarheid van bestuur

Sinds 1 januari 2010 vindt via internet geen publicatie meer plaats van ‘ingekomen brieven’ per gemeenteraadsvergadering.  Navraag leert dat dit is gedaan vanwege bescherming van privacy van burgers. Echter ook brieven van VNG, ANWB, ministeries, verenigingen, subsidieaanvragen, e.d. worden niet meer gepubliceerd. Dit vinden wij niet aanvaardbaar. 

Voor wat betreft de brieven van burgers hebben wij voorgesteld die geanonimiseerd te tonen. Dit wordt ook in andere gemeenten gedaan, zoals in Almere en Haarlem.

Momenteel moet bij verzoek om inzage in een openbaar stuk € 12,30 per kwartier worden betaald. Wij willen dat dat gratis wordt.


Omvorming landbouwgebied – versus realiseren van nieuwe natuurgebieden – versus grotere wijkparken

De agrarische sector is sociaal-economisch van groot belang gezien dit het grootste deel van het grondgebied van de Haarlemmermeer beslaat.

Is omvorming van agrarische grond met landschappelijke waarden (culturele en recreatieve waarde) naar grootschalige groenprojecten als recreatiegebied of pretpark en uitgave van miljoenen aan gemeenschapsgeld hiervoor wel wenselijk?  Voornoemde plannen zijn bedoeld voor zowel onze inwoners, als op bezoekers uit de regio.

Recreatiegebieden zoals het Haarlemmermeerse bos, Floriadeterrein, de Groene Weelde, Toolenburgseplas, de ringvaart met aangrenzend de Westeinderplas zijn reeds binnen handbereik.  Het Groenendaalsebos (Heemstede), de duinen, het strand en het Amsterdamsebos liggen op een steenworp afstand. 

Is het niet meer wenselijk om in nieuwe woonwijken grotere wijkparken te realiseren?  Goed voor fijn bij huis spelen.  Heerlijk buiten zijn (denk aan flatbewoners), maken van een ommetje en gezellige opstelling van bankjes onder bomen omringd door groen.  Wellicht in combinatie met een dambord- of schaaktafel.  Ook allemaal goed voor bevorderen van de sociale cohesie in de woonwijk.

Of is realisatie van meer grote groengebieden uiterst noodzakelijk ter compensatie van luchtvervuiling?  Wat zegt wetenschappelijk onderzoek?

Kortweg: De agrarische economie aantasten en weids polderlandschap opgeven voor steeds meer, meer?  Of kiezen voor intensievere benutting van de aanwezige groengebieden en bevorderen van meer recreatiemogelijkheden in de woonwijken zelf?  Wij leggen hiervoor een luisterend oor bij de burgers.

Bedrijfsterreinen, kantoorpanden, aantrekken bedrijven, wegverkeer

Dit zijn grote Randstedelijke vraagstukken waar de gemeente grotendeels afhankelijk is van beslissingen van het Rijk en de provincie.  Rijksbeleid is geen nieuwe kantoorpanden bij bestaande leegstand. En eerst oude bedrijfsterreinen opknappen en aan hedendaagse kwaliteits- en milieueisen te laten voldoen voordat nieuwbouw aan de orde komt. 

Verder moet bij mogelijk aantrekken van nieuwe bedrijven de toename van autoverkeer betrokken worden.  Dus geen koppen in het zand en het ‘bouwen’ voorop stellen.

Behoud van mainport Schiphol!; geen uitbreiding van huidige grenzen; bevorderen van vestiging van niet-Schiphol afhankelijke bedrijven

Groei vliegverkeer Schiphol valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het Rijk.

Onze zienswijze is dat Schiphol haar internationale mainport-functie moet behouden. Wij zijn echter niet voor wederom oprekken van de wettelijke grens van het aantal vliegtuigbewegingen. Dit gezien de leefbaarheid en gezondheid (vliegtuiglawaai en luchtvervuiling) van mensen die in de nabijheid van aan- en uitvliegroutes wonen verder zou worden aangetast.  Toename van onveiligheid is ook niet gewenst.

Momenteel zit Schiphol nog onder de wettelijk grens van het aantal toegestane vliegtuig-bewegingen.  Bij overschrijding van die grens zou een groter deel van de chartervluchten (vakantiereizen) vanaf andere luchthavens moeten gaan opereren. 

Ons standpunt impliceert tevens meer ruimte voor niet-Schiphol afhankelijke bedrijven, hetgeen de economie en de werkgelegenheid in de Haarlemmermeer stabieler maakt.


Regelgeving is nodig voor bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, enz.

Wij vinden dat aan verkeerde beeldvorming wordt gedaan inzake die vervelende regeltjes.  Sinds begin negentiger jaren wordt wet voor wet op vereenvoudiging van procedures en regelgeving gescreend. 

Wet- en regelgeving zijn nodig voor bescherming van het algemeen belang op allerlei gebied (zoals veiligheid, gevaarlijke stoffen, illegale bouw, duurzaamheid, vereisten voor opvang van kinderen).  Het is natuurlijk niet aan de gemeenteraad om op beleidsregels te korten indien leidende wettelijke uitgangspunten en doelstellingen daardoor in het gedrang komen.  Zie hiervoor bijvoorbeeld onder ‘welstandsnota’.  Voornoemde laat onverlet dat blijvende aandacht nodig is dat wet- en regelgeving op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt uitgevoerd.

Adequaat handhavingsbeleid opstellen en uitvoering. Preventief handhaven bevorderen

Hierbij denken we niet alleen aan VROM-wetgeving, zoals milieu, brandveiligheid, vuilverwerking en bouwregelgeving. Doch ook aan de openbare orde, overlast, parkeerbeleid, enz.  Kortweg: handhaving van wet- en regelgeving is vereist om ieders rechten en belangen daadwerkelijk te beschermen.  Dit wordt ruim onvoldoende gedaan waardoor de geloofwaardigheid in de overheid en de politiek is aangetast. Zie ook onder ‘bestemmingsplan’.

Subsidies toetsen aan tastbare resultaten en gelijkheidsbeginsel

Wij gaan ons verdiepen in het subsidiestelsel om te bezien of aanpassingen nodig zijn. Een instrument hiervoor is dat periodieke opsomming van verstrekte èn afgewezen subsidies aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Dan kan tevens controle worden uitgeoefend of gelijke gevallen (b.v. sportverenigingen) gelijk behandeld worden.  Verder is tussentijdse verantwoording van subsidie-ontvangers noodzakelijk om na te gaan of subsidies effectief worden aangewend, teneinde onaangename verrassingen voor te zijn.

Stedenbanden met Cebu (Filippijnen) en Hódmezövásárhely (Hongarije) afbouwen

Onderhouden van stedenbanden is geen overheidstaak.  Wij menen dat dit overgelaten moet worden aan organisaties of burgers die dit willen voortzetten.

Jeugd, sport en ontspanning

  • Allereerst: Vrijwilligers en besturen van verenigen dragen wij een warm hart toe.  Enthousiast en voortvarend moet met hen worden meegedacht en afspraken dienen vlot nagekomen te worden.
  • Sporten is een essentieel onderdeel van de opvoeding; waar nodig stimuleren. Is het wenselijk dat op bepaalde leeftijd schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd?
  • Sport moet voor elk kind toegankelijk zijn. Dus ook voor kinderen van ouder(s) met een kleine beurs.
  • Scholen, jongerenwerkers: Bij jeugd betrokkenheid bij de natuur bevorderen, zoals organiseren van bezoek aan Heimanshof, wandeling in de duingebieden net over de gemeentegrens.  Dit geldt overigens ook voor culturele aangelegenheden.
  • Wijkcentra: Bevorderen van activiteiten, zoals knutselen, sjoelen, dammen en schaken; maar ook tonen van spannende natuurfilms. Met name van belang voor kinderen die dit thuis tekort komen.
  • Géén hangjongerenplekken creëren gezien dit ongewenst gedrag en overlast bevorderend is.  Jongeren zijn ook zelf goed in staat om eigen ontmoetingsplekken te kiezen. Zoals schoolplein; speel-, voetbal- en basketbalveldjes in de wijk; bankjes in wijkparkjes; langs de slootkant of thuis rond de keukentafel.

Hangjongeren en Jongeren OntmoetingsPlekken (JOPen).  En zijn die wel bouwvergunningsvrij zoals wordt beweerd?  Naar onze mening niet!

Gebouwtjes worden neergezet voor gebruik als JOP, vaak zonder goed overleg met omwonenden.  Kort daarna bericht de media over overlast van ongewenst gedrag van de hangjongeren, verpaupering van de omgeving en dat omwonenden uit angst voor represaille maatregels niet durven te klagen.

Een ander aspect is dat er ouders zijn die zich ongerust maken dat hun kinderen, die op beïnvloedbare leeftijd zijn, ongewenst gedrag gaan overnemen.

De NKP vindt dat beleid juist gericht moet zijn op voorkomen van samenscholende hangjeugd en inzet van politie.  Het is niet aan de gemeenteraad om omwonenden met onrust en onveiligheidsgevoel op te zadelen. Plaatsen van een JOP is alleen verantwoord indien alle omwonenden daarmee instemmen.

Is een JOP wel een bouwvergunningvrij bouwwerk?  De JOP in Getsewoud heeft een dak, is drie meter hoog, drie meter breed en diep.  Beleid van de gemeenteraad gaat er vanuit dat hier sprake is van een bouwvergunningvrij bouwwerk (straatmeubilair).  De wetgever bedoelt met ‘straatmeubilair’ bijvoorbeeld een bankje, prullenbak, plantenbak of abri (bushokje t.b.v. doeleinde 'verkeer').  Wij menen met grote stelligheid te kunnen zeggen dat bij voornoemde JOP hier géén sprake is van een bouwvergunningvrij bouwwerk. Zie verder onder ‘Bestemmingsplannen’.

Tegen ‘De tweede coffeeshop in Nieuw Vennep’

Wij zijn tegen ‘De tweede coffeeshop’, omdat die als ‘dienblad’ fungeert ter bevordering van drugsgebruik door beïnvloedbare jongeren.  Daarnaast mag het nimmer zo zijn dat burgers en bedrijven met overlast en aantasting van veiligheid door wie of wat dan ook worden opgezadeld. Dit ligt bij vestiging van de coffeeshop zeker in de lijn der verwachting.  Ook is het niet acceptabel dat de woningen in de omgeving sterk in waarde zullen dalen of zelfs onverkoopbaar worden. 

Al deze zaken voelt de burger op de klompen aan.

‘Bestemmingsplan’ (uw directe woonomgeving en behoud waarde van uw woning)

Inleiding: Niet iedereen weet wat een bestemmingsplan is. Daarom een uiteenzetting op hoofdlijnen voor mensen die niet over internet beschikken.

Een bestemmingsplan is een juridisch document over wat in uw straat en/of woonwijk is toegestaan.  Dit wordt samengevat in een kaart, regels en een toelichting.  Hierin zijn rechten en plichten vastgelegd waaraan zowel de burger als de gemeente zich moet houden. Een bestemmingsplan biedt u dus ‘houvast’, opdat de gemeente niet plotseling uw woonomgeving kan veranderen.  Binnen tien jaar na vaststelling van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad het plan ‘actualiseren’ (herzien).  Dan kan de gemeenteraad gebruik van grond een andere ‘bestemmingen’ geven en daarbij regels vaststellen wat op die grond mag gebeuren. Bijvoorbeeld zijn er wel of geen gebouwen toegestaan.  Wanneer een bestemmingsplan wordt herzien dan wordt dat in het gemeenteblad InforMeer gepubliceerd, met de daarbij behorende juridische procedure.

De gemeente heeft thans een achterstand in te herziene bestemmingsplannen. Aan het wegwerken hiervan wordt nu hard getrokken.  Dit omdat de wet bepaalt dat ná 1 januari 2013 bij verlenen van een bouwvergunning geen leges meer mogen worden geheven, indien het bestemmingsplan ouder dan 10 jaar is.

Openbaar groen in uw directe woonomgeving heeft positieve invloed op waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijk is bewezen dat groen in de straat en uitzicht op groen een gezondheid bevorderende uitwerking heeft, woongenot geeft en de waarde van onroerend goed doet stijgen.


Ondanks mooie beloften vóór de verkiezingen hebben wij in 2009 waargenomen dat bij herziening van bestemmingsplannen het ‘Groen’ (openbaar groen) nogal eens de nieuwe bestemming ‘Verkeer’ krijgt.  Dit kunt u pas waarnemen als u het huidige bestemmingsplan en het ‘ontwerp’ van het toekomstige bestemmingsplan met elkaar vergelijkt.  Daar moet u wel om vragen gezien alleen het ‘ontwerpbestemmingsplan’ ter inzage wordt gelegd, hetgeen feitelijk onvolledig is. Indien u het ergens niet mee eens bent dient u tijdig een zienswijze in te dienen.  Wordt uw zienswijze door de gemeenteraad niet gehonoreerd, dan is de procedure sinds 1 juli 2008, dat u rechtstreeks bij de Raad van State in beroep kunt gaan. 

Verbeteren proactieve, actieve en reactieve controle gemeenteraad

Verder stelt de gemeenteraad tegenwoordig in bestemmingsplannen vast dat op de bestemming ‘Groen’ en de bestemming ‘Verkeer’ gebouwen voor speelvoorzieningen mogen worden gebouwd.  Wat wordt hiermee bedoeld?  Een JOP?  Bij twee bestemmingsplannen die we kennen gebeurde dat op onduidelijke wijze.  Voorbeeld:

       In het ontwerpbestemmingsplan Bornholm staat onder de bestemming ‘Groen’ dat gebouwen voor “speelvoorzieningen met een oppervlakte van maximaal 4 m² en een hoogte van maximaal 3 meter” zijn toegestaan. Onder de bestemming ‘Verkeer’’staat louter dat geen gebouwen zijn toegestaan. U heeft daar waarschijnlijk geen bezwaar tegen en dient geen zienswijze in. 
       Echter toen de gemeenteraad het bestemmingsplan weken later vaststelde werden die juridische regels veranderd.  Op zowel de bestemming ‘Groen’ als ‘Verkeer’’was ‘ambtshalve’ vastgesteld dat daarop gebouwen voor speelvoorzieningen mogen worden gebouwd.  Vervolgens staat in de gemeentekrant InforMeer onvolledig:

- in artikel 10 "Groen" zijn de Bouwregels vervangen;

- in artikel 18 "Verkeer" zijn de Bouwregels vervangen.

Het is niet ondenkbaar dat u wel bezwaar heeft tegen plaatsen van een JOP voor uw voordeur?  Echter, gezien de wijze waarop de procedure is gevolgd komt u daar niet achter.

Bovenstaande betekent dat de gemeente zichzelf een bouwvergunning voor een ‘gebouw voor speelvoorziening’ –dus b.v. een JOP– kan geven en die voor uw deur plaatsen.  Ja, er moet wel een bouwvergunningsprocedure worden gevolgd, echter bij de rechter heeft u geen schijn van kans meer dat uw beroep gegrond wordt verklaard.  En als u vervolgens hierover navraag doet bij het raadslid, waarop u vier jaar geleden heeft gestemd, wat zal die dan zeggen: “Waarom heb je tegen het bestemmingsplan destijds geen beroep bij de Raad van State aangetekend?”  Hoe voelt u zich dan? 

Zie verder onder ‘Hangjongeren en JongerenOntmoetingsPlekken (JOPen)’.

‘Groene kaart’ ellende – erfenis illegaal beleid - voor eens en altijd oplossen

Groene kaarthouders de grond schenken!

De gemeenteraad zit met een enorme erfenis uit het illegale uitgiftebeleid van openbaar groen aan burgers. 

Openbaar groen is tussen 1975 – 1999 in strijd met bestemmingsplannen aan burgers in gebruik gegeven met de mededeling dat dat groen niet meer zou worden onderhouden.  De zogenaamde ‘groene kaart’ dicteert de gebruiksvoorschriften.  Burgers worden soms van landjepik beschuldigd, omdat de administratie niet klopt.

Tussen 1995 – 1998 is uitgegeven openbaar groen ook aan burgers verkocht als siertuin/ tuinuitbreiding. Geen burger wist dat dit in strijd met het bestemmingsplan is.

Uitgegeven openbaar groen heeft bij meerdere herziene bestemmingsplannen de nieuwe bestemming Erf, Tuin of Verkeer gekregen.  De erfenis is dat er nog enorm veel (wellicht duizenden) ‘groene kaarten-houders’ zijn.  Door verhuizingen zijn veel burgers er niet van op


de hoogte dat een deel van de Tuin of het Erf eigendom van de Gemeente is.  Die burgers worden sinds 2008 aangeschreven dat de ingebruik gegeven grond voor ca. € 357,- per m2 (grondprijzen 2008) gekocht kan worden. Je zal 20 m2 grond in gebruik hebben, dan loopt dat aardig in de papieren.  De verkoopcampagne is dan ook weinig succesvol.

De NKP vindt dat de erfenis voor eens en voor altijd op een nette wijze uit de wereld moet worden geholpen.  Van belang voor de rechtszekerheid van de betreffende burger en ook kadastraal gezien noodzakelijk.

Omdat de gemeenteraad de veroorzaker van alle ellende is en de betreffende burgers de grond reeds zo’n 30 jaar in gebruik en onderhouden hebben, vinden wij het niet meer dan redelijk om die grond nu aan die burgers te schenken.  Ook niet langer verspilling van gemeenschapsgeld, gezien ambtenaren zich hiermee al dertig jaar bezighouden. 

Indien op de grond nog de bestemming openbaar groen rust, dienen omwonenden uiteraard hieraan hun goedkeuring te geven.  Zo nodig moet tot een wederzijds bevredigende oplossing gekomen worden.

Overigens is mede door inzet van twee NKP-ers het illegale uitgiftebeleid eind 1998 stopgezet.  Destijds gebeurde het dat in straten en langs wijkparkjes hele groenstructuren plotseling waren geëlimineerd door uitgifte aan individuele burgers.

Welstandsnota gaat over behoud van ruimtelijke kwaliteit in uw straat, woonwijk. Verantwoordelijkheid rust bij gemeenteraad. Strijd met afgelegde eed (belofte)

Welstandscommissie en bevoegde ambtenaar

Uitgangspunt wetgeving: De wet dicteert onder welke voorwaarden bouwvergunningsvrij mag worden gebouwd.  Weinig aan de voorkant en veel aan de achterkant.  Dit om de ruimtelijke kwaliteit en karakteristieke straatbeelden niet aan te tasten.  De openbare buitenruimte is immers van ons allemaal, die over 50 jaar en langer ook nog aantrekkelijk moet zijn.  Algemeen belang; duurzaamheid, behoud van architectonische opzet en stedenbouwkundig ontwerp staat voorop.

De gemeentelijke ‘welstandsnota’ komt om de hoek kijken bij zogenaamde ‘lichte’ en ‘reguliere’ bouwaanvragen. De Woningwet dicteert dat deze bouwwerken beoordeeld moeten worden op strijd met redelijke eisen van welstand. Dit betreft het uiterlijk en plaatsing van een bouwwerk, waarop de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan.

Op de welstandsnota is inspraak wettelijk verplicht!  Beleidsregels van de welstandsnota moeten gericht zijn op dat nieuwe bouwwerken aansluiten op de bestaande architectuur, zodat ze in de omgeving passen. Ook de ‘plaats’ van een nieuw bouwwerk mag de omgeving niet aantasten. Zodoende wordt de ruimtelijke kwaliteit in de woon- en leefomgeving van 145.000 burgers in Haarlemmermeer gewaarborgd.  Dit is een primaire overheidstaak waarvoor de gemeenteraad verantwoordelijk draagt.  Dit is het uitgangspunt van de ‘welstandsnota 2004’, met gebiedsgericht beleid.

Te zot voor woorden dat het college van burgemeester en wethouders in 2008 een conceptwelstandsnota aan de gemeenteraad heeft voorgelegd om alle bestaande woonwijken welstandsvrij te verklaren. Dus uw woon- en leefomgeving vogelvrij verklaren voor wildgroei van bouwwerken die niet in de omgeving passen. 

Dat de waarde van woningen in de ‘verrommelde (zie voetnoot 1) woonomgeving’ aangetast zou gaan worden, dat nam de verantwoordelijke wethouder voor lief.

Te gek voor woorden dat dit voorstel door de gemeenteraad serieus behandeld is en in inspraak is gebracht.  Een NKP-er heeft toen enorm veel werk verricht om de gemeenteraad te doen beseffen dat de conceptwelstandsnota niet strookt met leidende uitgangspunten van de betreffende wet. 


In 2009 is wederom een conceptwelstandsnota in inspraak gebracht. Ook weer zonder visie op langere termijn.  Verrommeling van woonwijken zou het gevolg zijn.  Wel ging het concept er bij de gevestigde partijen als hap-klare-brokken in. 

Voorbeeld schotelantenne:

         Wet vergunningvrij: Om het straatbeeld niet aan te tasten schrijft de wet voor dat zonder bouwvergunning een schotelantenne met een doorsnede van 2 meter achter de woning mag worden geplaatst.  Prima.
Lichte bouwvergunning welstandsnota 2004 stelt dat een schotelantenne achter het hoofdgebouw of achter de voorgevelrooilijn mag worden geplaatst gezien anders het straatbeeld wordt verstoord.  Prima.
Lichte bouwvergunning conceptwelstandsnota 2009 stelt: “Als er geen standaardoptie is, voldoet een spriet- , staaf- en schotelantenne in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan de onderstaande criteria wordt voldaan:
“schotelantennes altijd toegestaan mits maximaal doorsnede van 2,0 m.”

Dit betekent dat schotelantennes met een diameter van 2,0 m aan de voorzijde van woningen zijn toegestaan.  Tast dit het straatbeeld aan?  Daalt de waarde van uw woning dan?  Vindt u dat de mensen op wie u de vorige keer heeft gestemd uw belangen en rechtszekerheid behartigen?

Wederom heeft een NKP-er een uitgebreide inspraakreactie gestuurd. 

Strijd met afgelegde eed (belofte)

Zowel de conceptwelstandsnota’s 2008 als 2009 zijn louter gericht op borging van de ruimtelijke kwaliteit van de ‘Gemeente’, zoals rond monumenten, de Calatrava-bruggen en zichtlijnen van de polder.  Duidelijk is dat de gevestigde partijen geen verantwoordelijkheid nemen voor ongewenste ontwikkelingen in uw directe woonomgeving (een primaire overheidstaak). Dat louter de ‘belangen van de gemeente’ wordt nagestreefd is een verkeerd en ouderwets uitgangspunt.  Daarom is jaren geleden de wettekst van de af te leggen eed (of gelofte) in de Gemeentewet aangepast.  In de toelichting (parlementaire behandeling) staat hierover:

         “Uit de huidige gemeentewet is niet meer overgenomen de zinsnede ‘de belangen van de gemeente’.  Gebleken is dat dit begrip soms te eng wordt opgevat en dat niet steeds de belangen van de bevolking daaronder worden begrepen.”

Welstandscommissie en bevoegde ambtenaar

Een welstandscommissie (of stadsbouwmeester) moet wettelijke gezien, op basis van de beleidsregels in de welstandsnota, over een ‘regulier bouwplan’ aan burgemeester en wethouders advies uitbrengen.  Een bevoegd ambtenaar kan dit doen voor een ‘licht bouwplan’.  Uitgangspunt is: het dienen van het algemeen belang door waarborgen van behoud van de ruimtelijke kwaliteit. 

De Welstandscommissie Haarlemmermeer bestaat uit een stedenbouwkundige en twee architecten.  Feitelijk geweldig dus als uw kostbare bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd moet worden.  Natuurlijk zijn burgers of bedrijven in eerste instantie teleurgesteld als het plan aanpassing behoeft. Maar velen zijn achteraf daar juist heel erg blij mee, want door de vereiste aanpassing blijkt hun woning of gebouw beter op de omgeving afgestemd te zijn of andere over het hoofd geziene aspecten kwamen aan het licht.  Beide doen de waarde en/of het gebruik van het onroerend goed toenemen.


Wij vinden het dan ook onterecht dat steeds beeldvorming rond de welstandscommissie en welstandsregels wordt gevoed als zijnde overbodig.

Kortweg: welstandstoezicht is nodig om het algemeen belang te behartigen en omwonenden rechtsbescherming en rechtszekerheid (houvast) te bieden. Het is de wettelijke taak en plicht van de gemeenteraad om hier zorg voor te dragen.

 

VERTROUWEN IN DE POLITIEK EN IN DE OVERHEID MOET

HERWONNEN WORDEN. 

HIERVOOR ZIJN DE KLOKKENLUIDERS HARD NODIG!

 

 
       
 

PERS

HAARLEMS DAGBLAD

D.D. 02-12-2009

 

'Klokkenluiders Partij wil uitstel besluit over geluidswal'

Haarlemmermeer -

               De partij moet nog gekozen worden in de gemeenteraad maar bemoeit zich nu al met de politiek in Haarlemmermeer. De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) wil dat het besluit over geluidswal langs de Polderbaan opgeschort wordt.

De partij zou graag zien dat de definitieve beslissing omtrent deze ’ecobarrier’ over de verkiezingen van 3 maart getild wordt. Dat laat de partij in verklaring weten.

De ecobarrier is een soort tent die langs de polderbaan opgeblazen kan worden. Tijdens de start van vliegtuigen kan zo de geluidsoverlast teruggebracht worden. De geluidswal kost tientallen miljoenen euro's en wordt bekostigd door Schiphol.

   

De NKP vindt dat voordat er een besluit genomen kan worden alle opties en alternatieven uitvoerig onderzocht moeten worden.

"Publieke-, en private belangen moeten zeer zorgvuldig afgewogen worden."

NKP stelt dat uit onderzoek van TNO zou blijken dat nadelige gevolgen voor de bevolking niet zo maar terzijde geschoven kan worden.

De NKP maakte vorige maand bekend mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer. Inmiddels heeft de partij laten weten ook nog in elf andere gemeenten in het land mee te willen doen.


 
       
 

PERS

WITTE WEEKBLAD

D.D. 17-11-2009

 

'Partij tegen bureau-

cratie gaat lokaal'

Hoofddorp -

               De Klokkenluiderspartij doet in Haarlemmermeer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Het belangrijkste speerpunt van de partij wordt een 'aanvalsplan tegen de bestuurscultuur en de bureaucratie', zo kondigde Joeri Wiersma, lijsttrekker tijdens de Europese verkiezingen, aan in een persbericht.

'Ambtenaren en bestuurders die aantoonbaar malafide overheidshandelingen hebben verricht, zullen uitgesloten worden om nog een publieke functie te kunnen bekleden.'

Een kandidatenlijst is er nog niet. Mensen die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot half december aanmelden via

http://www.klokkenluiderspartij.nl.