HOME      
         
  ZOEKEN / SEARCH  
Google search
WWW www.klokkenluiderspartij.nl
 
  GOOGLE ADSENSE    
         
  DONATIONS FOR THE EUROPEAN WHISTLEBLOWERS ARE WELCOME!  

 

ALL DONATIONS ARE WELCOME

Would you like to give financial support to the European Whistleblowersparty please donate to this bankaccountnumber:

IBAN: NL27ABNA0503527947

BIC: ABNANL2A

Beneficiary: European Whistleblowersparty

registred in Leeuwarden, located in the North of The Netherlands.

WE THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

 

DONATEURS GEZOCHT!

Om het mogelijk te maken dat de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) haar werk zo goed mogelijk kan uitvoeren en effectief politiek kan bedrijven en in de toekomst campagne kan voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947

IBAN: NL27ABNA0503527947

BIC: ABNANL2A

t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

 

 

ALL DONATIONS ARE WELCOME

Would you like to give financial support to the European Whistleblowersparty please donate to this bankaccountnumber:

IBAN: NL27ABNA0503527947

BIC: ABNANL2A

Beneficiary: European Whistleblowersparty

registred in Leeuwarden, located in the North of The Netherlands.

WE THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

 

 
         
 

 

   
     

 

 
         
         
         
         
         
       
         
     
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
  KLOKKENLUIDEN   Wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl  
         
         
         
         
         
       
         
  NKP IN DE MEDIA   Na het persbericht van de NKP over afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dinsdag 26 september 2006 in de Staatscourant bekend gemaakt: "Maak ambtenaren en politici vervolgbaar!" Lees hier meer. Ludieke partij slogan: "Not ask what you can do for your country. Ask what your country can do for you!"  
         
  10 HOOFDPEILERS NKP   De 10 hoofdpijlers waarop het verkiezingsprogramma van de NKP zal zijn gebaseerd:  
      1. Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creëren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.  
      2. De bevordering van de democratische processen in de Nederlandse samenleving en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Rijksoverheid te bewerkstelligen om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bereiken.  
      3. Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiële) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van Rijksoverheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Nederlandse burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.  
      7. De Nederlandse burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.  
      10. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid.  
         
  DOCUMENTEN   Overzicht van documenten van Leeuwarder Klokkenluiders (LK) in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.  
      26-09-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen en gemachtigden 2e Kamer  
      26-09-2006 Betaling waarborgsom kandidaatstelling 2e Kamerverkiezingen  
      06-09-2006 Publicatie Staatscourant Centraal Stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen  
      04-09-2006 Besluit Kiesraad registratie aanduiding Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)  
      23-08-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen  
         
  HET MELDEN VAN MISSTANDEN   Algemeen  
      Bij klokkenluiden moet het gaan om misstanden die de integriteit van de desbetreffende overheidsorganisatie aantasten (bijv. een grove schending van een wettelijk voorschrift). Een ambtenaar die een dergelijke misstand wil aankaarten (een klokkenluider), moet dat eerst intern doen. De organisatie moet de melding onderzoeken waarna het bevoegd gezag een standpunt inneemt dat aan de melder wordt bekend gemaakt. Als de klokkenluider het niet eens is met het standpunt van het bevoegd gezag of wanneer niet adequaat wordt gereageerd op een melding door de klokkenluider, dan kan deze zich wenden tot de voor de sector opgerichte commissie Integriteit.  
         
      Sector Rijk, Politie en Defensie  
      Voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie is dit de Commissie Integriteit Overheid (CIO). Per 10 maart 2006 is voor genoemde sectoren een (gewijzigde) klokkenluiderregeling in werking getreden met een procedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden door ambtenaren binnen de eigen organisatie (Stb. 129 en 130). De procedure concentreert zich op het wegnemen van deze misstanden. De commissie verricht zelfstandig onderzoek en brengt een niet-bindend, maar gezaghebbend, advies uit aan het bevoegd gezag van de overheidsorganisatie. Het is mogelijk om zich in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks te wenden tot de CIO, zonder eerst de interne procedure te volgen. De commissie beslist of een directe melding bij haar gerechtvaardigd is.  
         
      Contactgegevens Commissie Integriteit Overheid  
      Secretariaat Commissie Integriteit Overheid
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
         
      Provincies en Gemeenten  
      Ook provincies en gemeenten kennen klokkenluiderregelingen. Anders dan op rijksniveau dient elke provincie of gemeente voor de eigen organisatie een dergelijke regeling vast te stellen. In essentie komen deze regelingen overeen met die voor het rijk geldt. De provincie- en gemeenteambtenaar moet een misstand eerst intern aankaarten alvorens hij deze kan melden bij een externe integriteitcommissie, respectievelijk de Commissie Integriteit provincies en de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. De provinciale en gemeentelijke regelingen kennen (nog) niet de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een misstand rechtstreeks bij de externe commissie te melden.  
         
      Contactgegevens Commissie Integriteit provincies  
      Secretariaat Commissie Integriteit Provincies
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
         
      Contactgegevens Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid  
 

 

 

 

PERS

 

Secretariaat Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
t.a.v. C. Matla (telefoon: 070 373 8315, e-mail: caro.matla@vng.nl)
of M.D. van Weel (telefoon: 070 373 8363, e-mail: merel.vanweel@vng.nl)
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

 

Voor de uitzending van RTL 4 Nieuws van zondagavond 08-10-06. Klik hier!

 
         
  NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)   De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) staat onder andere voor transparantie, integriteit en duidelijkheid van de Nederlandse Rijksoverheid en alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren!  
         
  THE DUTCH WHISTLEBLOWERS PARTY  

The Dutch Whistleblowers Party among other things stand for transparancy, integrity and clarity of the Dutch government and all under its governing bodies, commissions and civil servants!

 
           
 

 

 

© 2006 NKP – All rights reserved