HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR  

                                    

De coördinator / contactpersoon van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Delft is dhr. Harrie Fruyt van Hertog en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
  KANDIDATEN  

BEZOEK NKP-DELFT OOK OP:                          

                                                      

Hier wordt binnenkort de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Delft gepresenteerd! De waarborgsom t.b.v. kandidaatstelling is inmiddels overgeboekt naar de gemeente Delft. Klik hier.

 
       
  PROGRAMMA  

Hieronder volgen een aantal onderwerpen ten behoeve van het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, Afd. Delft!

18 aandachts-punten van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Delft:

PROGRAMMA NKP-DELFT

01. VEILIGHEID Mensen voelen zich bijzonder onveilig in hun leefomgeving, zowel in hun huiselijke privé-sfeer als op straat. Meer zichtbaar surveilleren van politiefunctionarissen op straat en openbare plaatsen! Mensen die zich niet veilig voelen, voelen zich onzeker, onrustig, stress, dit veroorzaakt een algeheel gevoel van misere. Terwijl een gevoel van veiligheid een gevoel van rust geeft.

02. Transparantie en integriteit Het openbaar bestuur dient transparant te zijn en betrouwbaarheid uit te stralen. De besluitvorming dient voor burgers en bedrijven op inzichtelijke wijze te geschieden. Het heet niet voor niets Openbaar Bestuur! Doordat belangrijke beslissingen over de gemeente worden genomen die de belangen van haar inwoners raken, is een transparant openbaar bestuur absoluut noodzakelijk

03. Rechtsbescherming & mediation Bij besluiten van de overheid dient een goede voorziening te worden getroffen voor mensen die het oneens zijn met besluitvorming, daarnaast dient mediation een prominente rol te spelen bij het vinden van praktische oplossingen Eindeloze procedures daar zijn gemeenten en evenmin burgers/bedrijven bij gebaat, dus niet alleen juridisch getouwtrek, maar daadwerkelijk komen tot oplossingen

04. Nederlands Christelijke identiteit De overheid dient de oorspronkelijke Nederlands Christelijke basisnormen en tradities in stand te houden en te beschermen. Men moet trots zijn op Nederland, wat dat betreft mag een beetje eerbied worden getoond voor de Nederlandse identiteit en tradities

05. Openbaarheid Nevenfuncties van de Commissieleden Ter voorkoming van belangenverstrengeling dienen alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de commissieleden van de gemeentelijke bezwarencommissies openbaar te worden gemaakt Zoals gezegd om belangenverstrengeling te voorkomen.

06. Ombudsman & klachtbehandeling De gemeente dient een eigen gemeentelijke Ombudsman te benoemen die dichter bij de inwoners van de gemeente staat dan de landelijke Nationale Ombudsman. In de praktijk blijkt de N.O. toch nog vaak een brug te ver te zijn, helemaal in Den Haag, vandaar een eigen gemeentelijke Volledig onafhankelijke ombudsman. Die voldoet aan de criteria van Onafhankelijkheid en Objectiviteit!

07. Financiering mogelijk maken van Nieuwe Politieke Partijen Juist door gemeentelijk een voorziening is het leven te roepen voor subsidiëring van nieuwe politieke partijen, komt de lokale democratie niet in het geding. Nieuwe politieke partijen dienen gelijke eerlijke kansen te krijgen als oude. Het niet aanbieden van een budget hiervoor is in strijd met de mededinging alsook het EVRM. De Ned. Klokkenluiderspartij vindt deze opzettelijk in standgelaten rechtsongelijkheid een ernstige bedreiging van de democratie!

08. Beschikbaar stellen Hart-Defibrilatoren In het geval dat mensen worden geconfronteerd met onverwachte hartklachten dienen op verschillende openbare plaatsen defibrilatoren te worden geplaatst om de kans op overleving te vergroten In het belang van burgers.

09. Oormerken overheidsgelden publieke middelen Geld wat bedoeld is voor gehandicapten moet daarvoor beschikbaar blijven in niet worden doorgesluisd naar de algemene reserves of andere potjes. Om ervoor te zorgen dat het geld daar komt waar het het meest noodzakelijk is. Zodat in feite ook voedselbanken overbodig worden.

10. Ambtenaren en bestuurders dienen verantwoordelijk te worden gesteld. Het moet afgelopen zijn met ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid of immuniteit. Als ambtenaren, bestuurders en politici aantoonbaar niet functioneren dienen zij naar huis te kunnen worden gestuurd. Onverschilligheid en vrijblijvendheid zal niet langer worden getolereerd als het aan de Ned. Klokkenluiderspartij ligt en zal er een nieuwe verordening komen waarin wordt geregeld dat als functionarissen hebben gehandeld in strijd met de gedragsregels, alsmede in strijd met de wet, zullen worden uitgesloten om nog een publieke functie bij het openbaar bestuur te bekleden.

11. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

12. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

13. Terwille van reële participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

14. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

15. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor ambtenaren, bestuurders en politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

16. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toerbeurt het secretarissschap van de Beroeps- en bezwaarcommissies leveren. Daarnaast dienen alle nevenfuncties van alle commissieleden openbaar te worden gemaakt ter voorkoming van belangenverstrengeling en ter toetsing van de onafhankelijke onpartijdigheid en objectiviteit. (art. 7:13 AWB)

17. Invoering van structurele invoering van Mediation als instrument voor geschiloplossing. In geval wordt actief gekozen voor Mediation om kostbare en langdurende procedures te voorkomen en te beperken. Bovendien om praktische oplossingen te bereiken.

18. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

 
       
 

DELFT OP ZONDAG

10-01-10

"ALS JE WILT DAT ER CONTROLE KOMT OP DE DEMOCRATIE, STEM DAN OP DE NKP"

 

'Klokkenluiders Partij'

Delft -

      – Delft op Zondag besteedt vanaf dit weekend elke editie aandacht aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze week: de nieuwe partijen.
Alle politieke partijen uit de huidige Gemeenteraad doen straks mee aan de verkiezingen, zij het dat de partij ChristenUnie/SGP is veranderd in ChristenUnie Delft. Verder hebben twee nieuwe politieke partijen zich geregistreerd voor de verkiezingen: De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en de Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing (PsenMV).

Als we op de websites van beide partijen kijken, is daaropr nog bitter weinig informatie te vinden die de (al dan niet zwevende) kiezer in vervoering zal brengen. Maar, verzekeren beide lijsttrekkers ons, daar wordt hard aan gewerkt. Harrie Fruyt van Hertog, bekend van de website politiekdelft.nl, besloot namelijk vlak voor de Kerst pas dat hij zich weer in de politiek wil storten. Hij is de lijsttrekker en tevens enige kandidaat op de lijst van de NKP Delft. “Dus als we twee zetels krijgen kan ik dat niet invullen en als ik dood ben bestaat de partij niet meer”, heeft hij al bedacht. Uitgebreide plannen om Delft te veranderen hebben Fruyt van Hertog en zijn partij niet. “Als ik in de Gemeenteraad kom zit ik daar alleen om de boel te controleren. Je wilt niet weten wat er allemaal gebeurt in de Raadszaal.”

De NKP

Zijn partij is dan ook geen one-issuepartij, maar een non-issuepartij. Toch heeft de partij zo’n 20 punten op papier gezet voor de komende verkiezingen. Die staan echter nog niet allemaal op de website. “Dat moet allemaal nog gebeuren”, legt de 63-jarige lijsttrekker uit. “Ik zit tot aan m’n nek in het werk.” Hij is niet van plan om fanatiek campagne te voeren.

   

“Iedereen weet wie ik ben. Ik heb de stille hoop dat een aantal mensen die mij kennen op me stemmen, al zullen ze daar nooit voor uitkomen.” Om in de Gemeenteraad te komen heb je als kandidaat ongeveer 1200 stemmen nodig, weet Harrie Fruyt van Hertog, al is dit aantal afhankelijk van de opkomst. Verder heeft hij ook nog mensen nodig die de ondersteuningsverklaring voor zijn partij tekenen, want om straks ècht mee te kunnen doen, moeten er deze maand nog 20 verschillende handtekeningen worden gezet.

- Gaat dat lukken, denk je?
Fruyt van Hertog: “Ik wil een oproep doen op m’n site, mensen kunnen me dan mailen als ze zo’n verklaring willen ondertekenen.”

- Maar de partij heeft dus eigenlijk geen plannen om Delft te veranderen?
“Nee, wij doen geen politiek, ik ben politiek-neutraal. Het is eigenlijk alleen bedoeld om aanwezig te kunnen zijn in de keuken en te zien wat er wordt bereid. Ik ga hetzelfde doen als wat ik al vijf jaar op mijn website politiekdelft.nl doe: dingen aan de kaak stellen.”

- Waarom moeten we volgens jou straks op de NKP Delft stemmen?
“Als je wilt dat er controle komt op de democratie, stem dan op de NKP.”


 
       
  LC 19-11-09 "KLOKKENLUIDERS EN LPF OP EEN LIJST "  

'Klokkenluiders en

LPF op één lijst'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en LPF-Leeuwarden vormen samen één lijst voor de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Kandidaten kunnen zich tot 14 december bij de partijen melden.

De lijstverbinding mikt op kiezers die"het vertrouwen in de oude politiek hebben verloren."

De initiatiefnemers onder wie NKP Joeri Wiersma willen een nieuwe verordening die ambtenaren en bestuurders die ontoelaatbaar gedrag hebben vertoont voor het leven te schorsen.

Ook willen ze van Leeuwarden één van de belangrijkste zaken-steden in Noord-West Europa maken.