HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR  

                                            

De coördinator / contactpersoon voor de afdeling Barneveld is dhr. C. Fraanje en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
  KANDIDATEN  

BEZOEK NKP-BARNEVELD NU OOK OP:                         

De waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling is overgeboekt naar de gemeente Barneveld. Klik Hier.

Hieronder wordt de kandidatenlijst voor Barneveld gepresenteerd!

1. Fraanje, C. (Cor) (m)                          Kootwijkerbroek (Lijsttrekker)

2. Schattenberg, H.G.C. (Henk) (m)      Barneveld

3. Vroomhout, H. (Hans) (m)                 Veenendaal

4. Storm, M. (Marian) (v)                       Voorthuizen

5. Hofman, P. (Patrick) (m)                    Barneveld

6. Storm, P. (Pieter) (m)                         Voorthuizen

7. Reebergen, A. (Anton) (m)                 Duiven

8. Wiersma, H. (Harm) (m)                     Goutum

 
       
  DONATIES   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ te Leeuwarden. (IBAN Nr.: NL27ABNA0503527947) (BIC Nr.: ABNANL2A) Wij danken u hartelijk voor uw steun!  
       
  PROGRAMMA  

Hieronder volgt het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, afd. Barneveld!

KLOKKENLUIDERSPARTIJ NU OOK IN BARNEVELD

MELD U AAN ALS LID EN WORDT AKTIEF LID

Speerpunten zijn:

Verkiezingsprogramma         Nederlandse klokkenluiders Partij         Hoofdpunten

 

Belangen in de gemeente te behartigen.

Hoe: Samenwerking staat centraal, Uw hulp is nodig.

Uw mening en ideën. Mail ze naar uw afdeling, zodat we met elkaar verder komen.Het is Uw partij,

VOLKSHUISVESTING

 • Bouwen van meer sociale woningbouw.
 • Meer betaalbare woningen voor jonge mensen, starters
 • Studenten huisvesten in leegstaande kantoorgebouwen.
 • geen getto vorming

ONDERWIJS

 • Verbieden van (bijzondere-) scholen wiens ideologie in strijd is met de Nederlandse Cultuur.
 • Duidelijke dwang om inburgeringscursussen te volgen voor de nieuwe Nederlanders, ook plaatselijke cultuur en levensbeschouwing in acht nemen.
 • Streven naar veiligheid, en Nederlandse waarden en normen
 • Verbod op het bezit van drugs en of wapens
 • Gemeente scholen en inspectie stimuleren;  allochtonen en autochtone ouders  hun   verantwoording in opvoeding,school en integratie. Inburgeringscursus en begrip voor cultuur, waarden en normen; Basis van opvoeding ligt in de jeugd van kinderen 5 tot 13 jaar, daar worden ze groot deels gevormd.

EEN ALGEMEEN BESTUUR VAN DURF EN DAADKRACHT

 • Afrekenen van de ambtenaar op zijn prestaties. Sancties op het niet en/of  onderpresteren van een ambtenaar.
 • Efficient/ meer doelgericht werken bij overheidsinstellingen.
 • minder administratieve lasten.
 • Bindende voorwaarde om de Burger vroegtijdig te betrekken bij planvorming.
 • referenda, burger betrekken bij belangrijke besluiten
 • Bureaucratie in de Zorg, Politie, Asiel en Volkshuisvesting uitbannen.
 • Geen samenvoeging kleine –deel-  gemeenten
 • terugdringen van gemeente tekorten, en begrotingen die meer stijgt dan de inflatie.

VEILIGHEID/JUSTITIE

 • Garanderen van het RECHT op veiligheid.
 • Illegaal verblijf in Nederland strafbaar stellen.
 • Burgers moeten zich veilig voelen in huis en op straat.
 • Preventief fouilleren uitbreiden naar stations, uitgaanscentra en openbaar vervoer.
 • Blauw meer op straat (administratieve taken bij administratief personeel.)
 • Betere coördinatie van rampenbestrijdingsplannen.

SOCIALE ZAKEN

      

 • Wie kan werken, aan het werk.
 • Misbruik van sociale uitkeringen actiever bestrijden
 • Geen vrijblijvende verstrekking van uitkeringen, maar verplichten tot het leveren van een bijdrage aan de samenleving.

ECONOMIE/WERKGELEGENHEID

 • Ruimte voor starters en bedrijfsleven.
 • Geen discriminatie toe staan, ook geen z.g. Positieve discriminatie. Geen voorkeur behandeling voor sekse of bevolkings groep of leeftijd.
 

FINANCIEN

 
 • Burgers vroegtijdig bij plannen betrekken.
 • Nog meer snoeien in de regelgeving.
 • Meer en beter luisteren naar burger (referendum uitbreiding EU.)
 • Dus… de bezem door de doorgeschoten bureaucratie

Landbouw en natuur

Preventief ruimen van dieren voorkomen

 

 • Boeren en tuinders niet nodeloos belemmeren met beperkende regelgeving
 • Ten aanzien van natuur beheer, wildbeheer en aan biotoop verbetering stimuleren. Jachtopzichters in functie herstellen met hun oude bevoegdheden. hun werk in het veld en omgang met burgers vergroten de veiligheid in bossen en ontlasten de politie.
 • Het landschappelijk en Christelijk levensbeschouwelijk karakter van de  Veluwe behouden.

    

1. Waarborging veiligheid & Integratie.Veiligheid staat hoog in het vaandel.

De laatste jaren is de veiligheid in ons land erg verslechtert. Als je de media mag geloven wordt het steeds veiliger op straat ?? Waarom we dan beter niet meer op straat moeten komen als het donker wordt, dit geeft mij een onveilig gevoel. De waarheid is namelijk heel anders .Stelen, Moorden en Inbraken zijn aan de orde van de dag. Helaas? Justitie kan het niet meer aan omdat de Wetgeving te Soft is in ons Land en daar moet verandering in komen voordat het verder escaleert. Men moet leren om met zijn handen van andermans spullen af te blijven. Straffen moeten afschrikken.
2. Bestrijding van fraude en corruptie en belangenverstrengeling.
3. Aanpak van Bestuurscultuur en Bureaucratie.
4. Afschaffing ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid.
5. Als het aan de Ned. Klokkenluiderspartij ligt zullen de Nederlandse en Christelijke basisbeginselen, tradities en identiteit in Barneveld hoog in het vaandel worden gehouden en gewaarborgd blijven! Nederlandse Christelijke Cultuur hoog houden.

Internet: www.klokkenluiderspartij.nl
Email : info@klokkenluiderspartij.nl
Meld. Afd. Barneveld

Groet,
C.Fraanje
Secr. Afd. Barneveld

 
       
 

PERS

BARNEVELDSE

KRANT

D.D. 09-11-2009

 

'Klokkenluiderspartij

wil meedoen aan raads-

verkiezing Barneveld'

Barneveld -

               De Europese Klokkenluiderspartij is ,,serieus van plan'' deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing in Barneveld op 3 maart 2010. Dat zegt voorzitter/penningmeester Joeri Wiersma.

De partij heeft in een brief aan de gemeenteraad gevraagd aan welke eisen moet worden voldaan en tevens verzocht om een subsidie van 10.000 euro voor financiering van onkosten.

Een kandidatenlijst is er nog niet, zegt Wiersma, die ook nog geen namen wil noemen. ,,Onze indruk is dat er voldoende mensen zijn in de gemeente Barneveld die zich bij ons willen aansluiten. Na de Kerst nemen we een definitief besluit. Zoals het er nu naar uitziet, valt die beslissing positief uit.

Tot eind dit jaar kunnen belangstellenden zich nog bij ons melden.''
Eén van de speerpunten van de partij is naast een transparante overheid het afschaffen van de onschendbaarheid voor ambtenaren. ,,Als een ambtenaar zich schuldig maakt aan ongeoorloofd handelen, moet hij of zij worden uitgesloten van een publieke functie'', aldus Wiersma.
Meer informatie op de site: www.klokkenluiderspartij.nl